Verkennend onderzoek ILT: ‘Arriva had onvoldoende zicht op kwaliteiten machinisten.’

Verkennend onderzoek ILT: ‘Arriva had onvoldoende zicht op kwaliteiten machinisten.’

Uit het Verkennend onderzoek naar de aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva, uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van een risicovolle stoptonend seinpassage op 9 september 2016 te Uithuizermeeden, is gebleken dat Arriva te weinig zicht had op de kwaliteiten van de ingezette machinisten.

De ILT wordt geïnformeerd over elke stoptonend seinpassage (STS-passage) op het spoor. De spoorwegonderneming die betrokken is bij de STS-passage moet ieder incident onderzoeken en analyseren, zodat waar nodig preventieve maatregelen kunnen worden genomen. De ILT houdt hier toezicht op. Daarnaast kan de aard en de ernst van een incident voor de ILT aanleiding zijn om onderzoek te doen. De bevindingen van een inspectieonderzoek worden altijd gedeeld met de geïnspecteerde en deze wordt gevraagd adequate maatregelen te treffen. De inspectie volgt de voortgang van de verbetermaatregelen in het reguliere toezicht.

Naar aanleiding van een incidentonderzoek waarbij een Arriva-trein op 9 september 2016 een STS-passage en vervolgens een geopende overweg passeert, heeft de ILT geconstateerd dat het incident in belangrijke mate is veroorzaakt door gebrek aan vakmanschap van de betreffende machinist. Deze constatering is voor de ILT reden geweest om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de selectie, de opleiding en de begeleiding van machinisten van Arriva. Het incident zelf was geen onderdeel van dit onderzoek.

In het onderzoeksrapport heeft de ILT de verschillende vereisten waar machinisten aan dienen te voldoen op hoofdlijnen uiteengezet en deze vervolgens vergeleken met de onderzoeksresultaten van het verkennend onderzoek bij Arriva. Op grond daarvan concludeert de ILT dat Arriva onvoldoende de kennis en ervaring van machinisten, die zij inhuurt of overneemt van een andere spoorwegonderneming, heeft beoordeeld. ILT stelt dat het voor een spoorwegonderneming van belang is om machinisten voor wat betreft vakbekwaamheid en ervaring te beoordelen om zo de juiste begeleiding of aanvullende opleiding aan machinisten te kunnen geven.

Na het incident in Uithuizermeeden heeft Arriva met de overige ingehuurde machinisten begeleidingsritten uitgevoerd. Deze begeleidingsritten laten geen bijzonderheden zien. Naar aanleiding van de bevindingen van de ILT heeft Arriva aangegeven zich te herkennen in de onderzoeksresultaten van de ILT en verdere maatregelen te treffen die moeten bijdragen aan het vakmanschap van de machinist: extra begeleiding van nieuwe machinisten, theoretische herinstructie aan nieuwe machinisten, extra dagen wegleren emplacementen voor nieuwe machinisten, weg- en materieelexamens door een gecertificeerde praktijkexaminator, 
verbetering van de procedure voor inhuur van machinisten en de aanwezigheid van spoorwegfunctionaris bij selectiegesprekken.

Onlangs heeft Arriva de ILT bericht dat alle maatregelen zijn geïmplementeerd en dat de procedure voor werving en selectie is gewijzigd. De ILT ziet hier via handhavingsaudits op toe.

De opleiding en begeleiding van machinisten is van groot belang voor de veiligheid op het spoor. De bevindingen van de ILT bij dit specifieke incident laten zien wat de gevolgen kunnen zijn als de kennis en ervaring van machinisten onvoldoende wordt getoetst. Dat is zorgwekkend. Dit is ook door Arriva onderkend. ILT stelt vast dat Arriva adequaat opvolging heeft gegeven aan de onderzoeksbevindingen door een pakket aan preventieve maatregelen te nemen. Het is bovendien verstandig dat de ILT heeft besloten een thematisch onderzoek te starten naar de borging van het vakmanschap, bestaande uit aanname, opleiding en begeleiding van machinisten bij andere spoorwegondernemingen. Het overnemen van machinisten bij een concessiewijziging maakt onderdeel uit van de scope.

Staatssecretaris Dijksma acht dit onderzoek van groot belang om zeker te stellen dat binnen de spoorsector de opleiding en begeleiding van machinisten op orde is. Naar verwachting zal het rapport medio volgend jaar worden afgerond, waarna de Kamer over de bevindingen zal worden geïnformeerd.

  • Arriva had te weinig zicht op de kwaliteiten van (ingehuurde) machinisten.

Een reactie plaatsen

css.php